Firmaalbum

Liyuan Battery Industrial Park

Liyuan Battery Industrial Park

Liyuan Battery started its work with great success

Liyuan Battery startede sit arbejde med stor succes

Liyuan battery office style

Liyuan batteri kontor stil

Liyuan Battery Office

Liyuan batterikontor

Power Source Office

Power Source Office

Liyuan Battery Culture Wall

Liyuan batteri kulturvæg

Liyuan Culture Wall

Liyuan kulturmur

Liyuan battery roll core area

Liyuan batteri rulle kerneområde

Liyuan battery welding area

Liyuan batteri svejsning område

Liyuan battery testing room

Liyuan batteri testrum